Begrepp
Statsborgen


Uppgifterna om statliga borgensförbindelser omfattar de borgensförbindelser som staten ansvarar för.
Borgensförbindelser är arrangemang där den som beviljar borgensförbindelsen förbinder sig att, i det fall att låntagaren försummar sina förpliktelser, ersätta de förluster långivaren annars skulle åsamkas. Oftast uppbärs en avgift för borgensförbindelsen.

Borgensförbindelser kan beviljas också för finansiella fordringar som någon enhet förfogar över. I detta fall förbinder man sig att garantera förluster i anknytning till en nedgång i fordringens värde eller svårigheter att helt återindriva fordringen och i dessa fall finns det olika möjligheter för hur borgensmannens förpliktelser kan aktiveras.

I statliga borgensförbindelser ingår också borgen som enheter utanför den offentliga sektorn förvaltar å den offentliga sektorns vägnar eller som en del av den offentliga sektorns politiska mål. Ett exempel på detta är exportgarantiverksamheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Garantier som beviljats av statliga verk och Finnvera. Sådana garantier som Finnvera beviljat på egen risk utgör dock inte statsgarantier. Staten beviljar garantier för bl.a. studielån och bostadslån.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1999

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa