Käsitteet
Nollahypoteesi


Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään otantaan liittyvästä satunnaisvaihtelusta eikä se ole tilastollisessa mielessä merkitsevä (ks. vaihtoehtoinen hypoteesi).Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa