Begrepp
Flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC)


NMVOC är den allmänna benämningen på lättflyktiga organiska föreningar. Flyktiga organiska föreningar frigörs bl.a. i förbränningsprocesser samt vid användning av lösningsmedel. Ozon bildas då kväveoxider (NOx) och NMVOC-föreningar reagerar under inverkan av solljus.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa