Begrepp
Utbildningsnivå


Uppgifter om utbildning grundar sig på Statistikcentralens examensregister. I statistiken över befolkningsförändringar används sex utbildningsnivåer: grundnivå, mellannivå, lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Utbildningsnivån mäts enligt utbildningstid. Personer som avlagt examen på grundnivå har högst 9 års utbildning. Då är det frågan om t.ex. folk-, mellan- och grundskolexamina. Personer som avlagt examen på mellannivå har 11-12 års utbildning. Utbildning av det här slaget är t.ex. studentexamen, yrkesinriktade examina på 1-3 år och yrkesinriktade grundexamina. Utbildning på lägsta högre nivå tar 2-3 år efter mellannivån. Dessa är t.ex. tekniker-, merkonom- och sjukskötarexamina, som inte är yrkeshögskoleexamina. Slutförd utbildning på lägre högskolenivå kräver 3-4 år studier på heltid efter mellannivån. Till utbildning på lägre högskolenivå räknas t. ex. yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexamina. Examen på högre högskolenivå kräver i regel 5-6 års studier på heltid efter mellannivån. Till utbildning på högre högskolenivå räknas t.ex. magisterexamina och specialiseringsexamina för läkare. Examen på forskarutbildningsnivå kräver självständigt och publiceringsdugligt forskningsarbete eller avhandling. Examina är vetenskapliga licentiat- eller doktorsexamina.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa