Käsitteet
Korrelaatiomatriisi


Korrelaatiomatriisi on korrelaatiokertoimista matriisin muotoon järjestetty lukujoukko, jossa on kaikkien muuttujien korrelaatiot kaikkiin muihin muuttujiin. Korrelaatiot on järjestetty neliönmuotoiseksi k*k matriisiksi laskutoimituksia varten (k on muuttujien lukumäärä). Koska korrelaatio on symmetrinen mittaluku (a:n korrelaatio b:hen on sama kuin b:n korrelaatio a:han) matriisi sisältää samat kertoimet kahteen kertaan.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa