Begrepp
Deponi


En deponi (avstjälpningsplats) är en avfallsbehandlingsplats som är avsedd för slutdeponering av kommunalt avfall, farligt avfall eller annat avfall (t.ex. stenmaterial). Genom förvaltningsbeslut kan även en plats för långvarig förvaring av avfall betecknas som avstjälpningsplats.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa