XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagsregistrets enkät om kommunkoncerner

Beskrivning av datainsamlingen

Företagsregistret frågar årligen efter uppgifter om kommun- och samkommunkoncernerna. Uppgifterna samlas in för upprätthål-lande av företags- och arbetsställeregistret. Statistikenheten är ett företag och kommunerna och samkommunerna är uppgiftsskyldiga. Enkäten sänds årligen i may. Svaren kan återsändas med e-post.

Från vem samlas uppgifterna in

I enkäten deltar de kommuner och samkommuner som varit verksamma under statistikåret.

Till vad används uppgifterna?

Företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och koncerner i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är indelade efter arbetsställe, region, ägartyp och juridisk form. Uppgift om bolag i kommuners eller samkommuners ägo, dvs. ägartypen med värdet "kommunägd", erhålls från denna datainsamling.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen