XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Tiedonkeruussa tiedustellaan pakollista työeläkevakuuttamista hoitavien yksiköiden taloudellisen toiminnan eriä. Tiedot raportoidaan parhaimpien raportointihetkellä saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Raportoinnissa noudatetaan suoriteperusteisuutta. Suoriteperusteen sijaan voi käyttää kassaperustetta jos kyseessä on euromääräisesti vähäinen erä ja suoriteperusteisuuden noudattaminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuren työmäärän (esimerkiksi palkkojen ja palkkioiden summaan suhteutettuna vähäisten palkkioiden kuukausittainen jaksottaminen).

Erät kirjataan sähköiselle tiedonkeruulomakkeelle positiivisina kokonaislukuina ellei negatiivisen etumerkin käyttäminen ole jostain syystä välttämätöntä.

Vakuutusmaksutulo

Sisältää sekä perus- että lisäeläkevakuutuksen erät. Koostuu suoraan työnantajilta/työntekijöiltä/yrittäjiltä saaduista suorituksista. Ei sisällä esimerkiksi mahdollista työttömyysvakuutusrahastolta saatua suoritusta eikä luottotappioita.

Maksetut korvaukset

Sisältää kotitaloussektorille maksetut suoritukset. Ei sisällä muun muassa työeläkelaitosten välisiä vastuunjakokorvauksia (esim. VILMA) eikä korvausprosessista aiheutuvia liike-/hoitokuluja.

Kokonaisliikekulut/Hoitokulut

Sisältää sekä maksettuihin korvauksiin että sijoitustoimintaan sisältyviä eriä, jotka raportoidaan kokonaisliikekuluissa.

Palkat ja palkkiot sekä eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilöstökulut

Eläkekulut ja muut lakisääteiset henkilöstökulut -rivi sisältää sekä pakolliset että vapaaehtoiset erät.

Kiinteistösijoitusten vuokratuotot

Vastaa sisällöllisesti tilinpäätöksen sijoitustoiminnan erää ”Kiinteistösijoitusten muut tuotot”, mutta ei sisällä arvonmuutoksiin liittyviä eriä, esimerkiksi arvonkorotuksia (tai johdannaisiin liittyviä eriä).

Korkotuotot

Vastaa sisällöllisesti tilinpäätöksen sijoitustoiminnan erää korkotuotot (sijoituksista saman konsernin yrityksiin, omistusyhteysyrityksiin, kiinteistösijoituksiin ja muihin sijoituksiin). Ei sisällä arvonmuutoksiin tai johdannaisiin liittyviä eriä.

Osinkotuotot

Vastaa sisällöllisesti tilinpäätöksen sijoitustoiminnan erää osinkotuotot (sijoituksista saman konsernin yrityksiin, omistusyhteysyrityksiin, kiinteistösijoituksiin ja muihin sijoituksiin). Ei sisällä arvonmuutoksiin tai johdannaisiin liittyviä eriä.

Investoinneilla

Tarkoitetaan suoria kiinteistö- ja korjausrakennusinvestointeja ja myyntejä (ei kiinteistöosakkeita) sekä esimerkiksi käyttöomaisuushankintoja ja myyntejä. Osakemuotoisia kiinteistösijoituksia ja myyntejä ei lueta investointeihin. Hankinnat arvostetaan hankintahintaan ja myynnit myyntihintaan ilman veroja.