XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden sammanställer information om finländska hushålls utkomst och levnadsförhållanden. I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden samlas uppgifter in om bl.a. hushållets sammansättning, hushållsmedlemmarnas verksamhet under året, boende och boendekostnader, lån, ekonomisk utkomst och hälsa.

Från vem samlas uppgifterna in

I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden intervjuas årligen över 10 000 hushåll per telefon. Dessutom fås uppgifter ur de administrativa material som står till Statistikcentralens förfogande.

Behandling av uppgifter

Uppgifterna om deltagarna i undersökningen behandlas konfidentiellt och används bara för statistiska och vetenskapliga ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning och analysering av hushållens ekonomiska utkomst och levnadsförhållanden. Uppgifterna används bl.a. i följande statistik eller undersökningsmaterial:
- Inkomstfördelningsstatistik (Statistikcentralen)
- Europeisk undersökning om inkomster och levnadsförhållanden EU-SILC (Eurostat)
- Mikrosimuleringsmodellen SISU

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen