XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedot kerätään valtion tulo- ja menoarviossa olevan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen laskentaa varten.
Tiedot kerätään kerran vuodessa. Keruu aloitetaan valtion budjetin valmistuttua marraskuussa. Kerättävät tiedot käsittävät t&k-toimintaan saadun budjetti- ja muun rahoituksen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan. Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY).

Keneltä tietoja kerätään?

Julkiset organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Tiedot kerätään postikyselynä julkisen hallinnon yksiköiltä. Eräiltä osin tiedot saadaan suoraan valtion talousarvioesityksestä.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Yksittäisten vastaajien tietosuoja perustuu Tilastolakiin (280/2004). Julkiset organisaatiot voivat halutessaan antaa luvan organisaatiokohtaisten tietojen julkistamiseen.

Mihin tietoja käytetään?

Tietojen käyttäjinä ovat poliittiset päätöksentekijät Suomessa sekä OECD ja Eurostat. Tulokset julkistetaan internetissä. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuotta 2008 koskevasta tilastosta alkaen on käytetty uudistettua Nabs2007 -luokitusta. Luokitusuudistuksen vaikutus on vähäinen.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva