XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opettajatiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen opettajista 1.9.2019 tilanteen mukaan. Tietoja kerätään mm. opettajien työsuhteen luonteesta, tehtävätyypistä, opettajankelpoisuudesta, täydennyskoulutuksesta sekä taiteen perusopetuksen osalta myös opetusryhmien koosta.

Vuonna 2019 opettajatiedonkeruu toteutetaan kaksivaiheisesti verkkolomakkeilla:

1. Huhti-toukokuussa kerätään oppilaitoksilta oppilaitoksen perustiedot sekä yhteyshenkilön, rehtorin ja opettajien yhteys- ja taustatiedot.

2. Syyskuusta alkaen opettajat vastaavat opettajatiedonkeruuseen. Kysely toimitetaan suoraan kevään yhteys- ja taustatietokeruun kautta saatuihin opettajien sähköpostiosoitteisiin.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen opettajat sekä vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat ajankohdalta 1.9.2019.

Virkavapaalla olevat opettajat, lyhytaikaiset sijaiset, sekä resurssiopettajat, jotka eivät opeta omaa luokkaa, jäävät tiedonkeruun ulkopuolelle.

Tietojen käsittely

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka lakisääteisenä tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja selvityksiä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:iin ja/tai EY-asetuksen artiklaan. Tilastolain 21 §:n mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.

Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassapidettäviä. Poikkeuksena salassapidosta ovat tilastolain 12 §:ssä määritellyt tiedot (yritysrekisteri sekä kuntien ja valtion viranomaisten
toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat tiedot). Tilastokeskus toteuttaa opettajatiedonkeruun opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja tiedot toimitetaan opetushallinnolle vain tilastomuodossa.

Tiedonantovelvollisuus on vapaaehtoinen, mutta opetushallinto pitää erittäin tärkeänä, että opettajatiedot saadaan kaikilta oppilaitoksilta, jotta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä opettajakunnan rakenteesta, sen kehityksestä ja koulutustarpeesta. Kerättävien tietojen lisäksi tietoja saadaan Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista (esim. tutkintorekisteri).

Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen ja tutkimukseen. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja ainoastaan tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten niin, että tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tilastolaki kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön esim.
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä tai muussa tiedon kohdetta koskevassa asian käsittelyssä. Yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ko. tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt. Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään mm. valtakunnallisessa opettajien koulutustarpeen suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä kansainvälisten tietotarpeiden tyydyttämisessä.

Saatujen tietojen avulla Opetushallituksessa laaditaan Opettajat ja rehtorit Suomessa -raportti, joka julkaistaan vuonna 2020.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen