XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää tällä tiedonkeruulla koulutuksen/opetuksen järjestäjän kautta oppilas- ja opiskelijamäärätietoja järjestäjä- ja oppilaitostason lomakkeilla.

Koulutuksen/opetuksen järjestäjätason tiedot -lomakkeella kerätään:
- kaikkien koulutuksen/opetuksen järjestäjien yhteystiedot
- perusopetukseen valmistavan opetuksen toteutuneet läsnäolokuukaudet ajanjaksoilta
1.8.–31.12.2018 ja 1.1.–31.7.2019
- oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen suoritetut kurssit ajanjaksoilta 1.8.–31.12.2018 ja 1.1.–31.7.2019.
- päivähoidon esiopetuksen oppilasmäärät ajankohdalta 20.9.
- tietoja oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnasta
- tietoja kuntaan sijoitettujen oppivelvollisten opetuksen järjestämisestä ja
- tietoja esi- ja perusopetuksen järjestämisestä kunnan osalta.

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään:
- oppilaitoskohtaisia opiskelijamäärätietoja edelliseltä lukuvuodelta ja kuluvalta syyslukukaudelta
- tietoja peruskoulujen erityisopetuksesta ja
- tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ainevalinnoista.

Keneltä tietoja kerätään?

Kaikki koulutuksen/opetuksen järjestäjät täyttävät Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot -lomakkeelle yhteystiedot. Manner-Suomen kunnat sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen ja/tai oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen järjestämisluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt, kuntayhtymät, säätiöt ja valtion oppilaitokset täyttävät muut lomakkeen tiedot soveltuvin osin.

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomake on oppilaitoskohtainen ja sen tiedonantajia ovat peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset), musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Oppilaitostason tiedonkeruu on kaksivaiheinen. Oppilaitokset tallentavat tietonsa ja koulutuksen/opetuksen järjestäjä tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Järjestäjä voi tulostaa itselleen oppilaitostason lomakkeista järjestäjätason yhteenvedon. Saadakseen yhteenvedon koulutuksen/opetuksen järjestäjä
ilmoittaa oppilaitoksilleen, mihin mennessä oppilaitosten tulee tallentaa tietonsa Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeelle.

Tiedot kerätään verkkolomakkeilla. Järjestäjätason kysely on avoinna 10.9.–30.9. ja oppilaitostason kysely 10.9.–10.10. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004).

Osa tiedonkeruun tiedoista kerätään tilastolain (280/2004) ohella myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla kerätyt tiedot on yksilöity tiedonkeruun kotisivulla.

Peruste

Til.laki 280/04 Laki 1705/09 Asetus 1766/09

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun tietoja käytetään esi-, perus- ja lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen valtionosuuksien määräämiseen ja kustannusten laskentaan, koulutustilastojen laadintaan ja Tilastokeskuksen koulutuksen
järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin päivittämiseen.

Tiedonkeruun tiedoista tuotetaan esi- ja peruskouluopetus -tilasto sekä erityisopetus- ja ainevalinnat -tilasto peruskoulujen osalta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva