Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin

  1. Nuorten ja iäkkäiden asunnot keskivertoa pienempiä
  2. Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja
  3. Oma asunto hankitaan jo työuran alussa
  4. Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa
  5. Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista
  6. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista

Asuinolosuhteet vaihtelevat merkittävästi eri-ikäisten ja eri työtilanteissa olevien välillä. Keskeinen tekijä asuinolosuhteiden kannalta on työssäkäynti. Sekä nuoret opiskelijat että työlliset suosivat kerrostaloasumista, mutta poikkeavat toisistaan omistusasumisen yleisyyden suhteen. 20–25-vuotiaista opiskelijoista viisi prosenttia asuu omistusasunnossa, kun työllisten kohdalla vastaava luku on 24 prosenttia. Rekistereiden pohjalta on vaikea sanoa liittyykö nuorten vuokralla asuminen pelkästään matalampaan tulotasoon ja varallisuuden puutteeseen vai onko taustalla muusta väestöstä poikkeavia asumispreferenssejä.

Myös keski-ikäisten asuinolot riippuvat työmarkkina-asemasta. Työlliset asuvat työttömiä, eläkeläisiä ja muita työvoiman ulkopuolella olevia useammin omistusasunnossa, joka on tavallista useammin tilava pientalo.

Kokonaisuudessaan eläkeiän saavuttaneiden yli 65-vuotiaiden asuminen ei poikkea merkittävästi keskimääräisistä asuinolosuhteista hallintaperusteen, asunnon koon tai talotyypin suhteen. Huomion arvoista on, että yli 75-vuotiaiden kohdalla kerrostaloasuminen ja vuokraaminen yleistyvät, ja asuntokoko pienenee.

Asumistoiveet eivät sellaisenaan aina toteudu, sillä asuminen on aina toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista. Anneli Juntto (2008, 5–6) kirjoittaa, että asumisessa on tuloista ja varallisuudesta johtuvia eroja, jotka ovat asumistoiveita suuremmat. Monien toiveissa on omistusasunto, mutta kaikilla sen hankkimiseen ei ole mahdollisuutta. Myös tämän tarkastelun pohjalta näyttää siltä, että vaikka ikä tai elämänvaihe voi olla asumisvalintojen taustalla, on monien kohdalla valinnoissa kyse myös käytettävissä olevista resursseista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013