Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin

  1. Nuorten ja iäkkäiden asunnot keskivertoa pienempiä
  2. Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja
  3. Oma asunto hankitaan jo työuran alussa
  4. Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa
  5. Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista
  6. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa

Alle 36-vuotiaat asuvat muuta väestöä useammin asuinkerrostaloissa riippumatta siitä, onko viitehenkilö opiskelija, työllinen vai työtön (taulukko 2). Kerrostaloasumisen suosio hiipuu viitehenkilön vanhetessa. Työllisten keskuudessa muutos on suurin: 20–25-vuotiaista työllisistä 74 prosenttia asuu kerrostalossa, mutta 36–45-vuotiaista enää 31 prosenttia.

Taulukko 2. Kerrostalossa asuvat asuntokunnat viitehenkilön iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2011. Prosenttia.

  Pääasiallinen toiminta          
Ikä Opiskelijat Työlliset Työttömät Muut työvoiman ulkopuolella olevat Eläkeläiset Asuntokunnat yhteensä
Kaikki 79 39 59 65 45 44
16-19 82 83 83 81 72 82
20-25 86 74 77 79 74 77
26-35 77 50 68 72 72 53
36-45 64 31 59 63 63 35
46-55 59 30 54 57 55 34
56-65 54 33 48 50 41 37
66-75 47 37 0 52 41 41
76- 0 0 0 0 48 48

Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot; Työssäkäyntitilasto.

Taulukossa 3 on esitetty asunnon keskimääräinen pinta-ala viitehenkilön iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan. Alle 26-vuotiaiden työllisten, työttömien ja opiskelijoiden kodit eivät poikkea koon puolesta toisistaan. Ero asuntojen koossa muodostuu vasta 25 ikävuoden jälkeen. Yli 35-vuotiaan työllisen asunnon keskimääräinen pinta-ala on yli 90 neliötä ja työttömän alle 70 neliötä. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Asunnon keskimääräinen pinta-ala viitehenkilön iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2011. Neliömetrejä.

Pääasiallinen toiminta          
Ikä Opiskelijat Työlliset Työttömät Muut työvoiman ulkopuolella olevat Eläkeläiset Asuntokunnat yhteensä
Kaikki 51 87 63 64 77 81
16-19 44 46 43 47 57 45
20-25 45 53 48 51 48 51
26-35 54 76 59 62 51 73
36-45 68 98 67 69 57 93
46-55 70 96 66 68 61 91
56-65 77 93 69 72 79 86
66-75 88 95   80 82 83
76-         72 72

Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot; Työssäkäyntitilasto.

 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yli 65-vuotiaiden kotien keskimääräinen pinta-ala vastaa kaikkien asuntojen keskimääräistä pinta-alaa. Yli 75-vuotiaiden joukossa asunnon keskimääräinen pinta-ala on kuitenkin laskenut lähelle 70 neliötä.

Kun asunnon koko suhteutetaan asukkaiden määrään, ryhmien väliset erot kaventuvat. Keskimäärin asuntokunnilla oli käytettävissään 46 neliötä per henkilö. Opiskelijoiden, työllisten ja työttömien kohdalla neliöitä henkilöä kohden on yli neljäkymmentä vasta 46–55-vuotiaiden joukossa.

36–45-vuotiaiden kodit ovat muita suurempia, mutta neliöitä on henkilöä kohden keskimääräistä vähemmän. Perhetilanteen muutos vaikuttaa tässä mielessä kaikkien ryhmien asumisvalintoihin samoin: perhekoon kasvaessa kasvaa usein myös asunnon koko.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013