Elämänvaihe vaikuttaa asumistoiveisiin – työura valinnan mahdollisuuksiin

  1. Nuorten ja iäkkäiden asunnot keskivertoa pienempiä
  2. Työllisten ja työttömien asuinoloissa on eroja
  3. Oma asunto hankitaan jo työuran alussa
  4. Nuoret ja vanhat asuvat kerrostaloissa
  5. Asuminen on toiveiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamista
  6. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Oma asunto hankitaan jo työuran alussa

Asuntokuntien asuinolosuhteet vaihtelevat iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan. Koska pääasiallinen toiminta ja ikä ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, on vaikea sanoa, mikä on iän ja mikä työssäkäynnin merkitys asuinolojen kannalta. Seuraavassa on kuitenkin tarkasteltu miten asumisolosuhteet vaihtelevat elämänvaiheittain, kun otetaan huomioon sekä ikä että pääasiallinen toiminta. Lukuja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että nuoria eläkeläisiä ja iäkkäitä opiskelijoita on hyvin vähän verrattuna muihin ryhmiin: yli 55-vuotiaiden opiskelija-asuntokuntia on hieman yli 1600. Alle 26-vuotiaiden eläkeläisasuntokuntia on ainoastaan 1780.

Kuviossa 1 on havainnollistettu omistusasumisen yleisyyttä iän ja pääasiallisen toiminnan mukaan. Omistusasunnossa asuminen on tavallisinta sellaisissa asuntokunnissa, joissa viitehenkilö on yli 56-vuotias eläkeläinen, vähintään 36-vuotias työllinen tai iäkäs opiskelija (viimeksi mainittuja tosin on yhteensä ainoastaan 400). Harvinaisinta omistusasuminen on opiskelijoiden, nuorten eläkeläisten ja työttömien joukossa. Kaikki yli 74-vuotiaat on luokiteltu eläkeläisiksi. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Omistusasunnossa asuvien asuntokuntien osuus ikäluokasta viitehenkilön pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot; Työssäkäyntitilasto.

Nuorten omistusasumisen vähäisyyteen vaikuttaa opiskelu: harva opiskelija asuu omistusasunnossa. Taustalla on ymmärrettävästi opiskelijoiden matala tulotaso. Näyttää siltä, että siirtyminen työelämään lisää nuorten omistusasumista. 20–25-vuotiaiden työllisten joukossa omistusasuminen on koko ikäluokkaa yleisempää ja kaikista 26–35-vuotiaista asuu omistusasunnossa jo 53 prosenttia. Samaan ikäluokkaan kuuluvista opiskelijoista ja työttömistä alle 20 prosenttia asuu omistusasunnossa. Siirtyminen omistusasumisen piiriin ei siten ole yksinomaan ikäkysymys, vaan liittyy paljolti asemaan työmarkkinoilla.

Alle 56-vuotiaat työttömät ja eläkeläiset asuvat koko väestöä harvemmin omistusasunnossa. Sen sijaan vanhempien eläkeläisten omistusasuminen on tavallista, mikä selittynee jo tehdyn työuran aikana kertyneellä vauraudella.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013