Laman varjossa valmistuneet

  1. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet enemmän työttöminä
  2. AMK-tutkinnon suorittaneet selvinneet hyvin
  3. Sijoittumispalvelu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


AMK-tutkinnon suorittaneet selvinneet hyvin

AMK-tutkinnon suorittaneiden mediaani-ikä oli valmistumisvuoden 2009 lopussa 26 vuotta eli selvästi korkeampi kuin ammatillisen toisen asteen suorittaneilla. Valmistuneiden määrä on pysytellyt viime vuosina melko tasaisesti 20 000 – 21 000 tutkinnossa. Ainoastaan vuonna 2009 notkahdettiin alle 20 000 valmistuneeseen. Tähän on voinut vaikuttaa työllisyystilanteen heikentyminen, jolloin valmistumista on haluttu lykätä myöhemmäksi.

Kaikki ikäryhmät huomioiden AMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne oli varsin hyvä koko tarkastelujaksolla. Työttömyysaste laski tasaisesti 8 prosentista vuonna 2003 vähän yli 4 prosenttiin vuonna 2007 (Kuvio 1). Lievä käänne huonompaan tapahtui jo vuoden 2008 lopussa ja rajumpi vuonna 2009. Työttömyys kääntyi kuitenkin laskuun vuoden 2010 aikana.

AMK-tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet heti valmistumisen jälkeen varsin hyvin. Vastavalmistuneista työllistyneiden osuus on vaihdellut 69,5 prosentin (2003) ja 76,7 prosentin (2008) välillä. Osuus kasvoi tasaisesti vuoteen 2008 saakka, kunnes taantuma vuonna 2009 käänsi kehityksen ja työllisten osuus laski noin seitsemän prosenttiyksikköä 69,8 prosenttiin. Työttömien osuus nousi hieman vajaalla viidellä prosenttiyksiköllä 9 prosentista 13,9 prosenttiin (Kuvio 4). Jatko-opiskelijoiden osuus kasvoi noin yhdellä prosenttiyksiköllä ja ryhmän muut osuus kasvoi vajaalla prosentilla.

AMK-tutkinnon suorittaneiden keskuudessa työllisyystilanteen heikkeneminen aiheutti siis varsin vähän siirtymistä jatko-opintoihin tai ryhmään muut. Noin viiden prosenttiyksikön nousu työttömien määrässä oli kuitenkin varsin maltillinen.

Taantuman vaikutus AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen ei siis ollut yhtä dramaattinen kuin toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla. Keskeinen syy ryhmien väliseen eroon lienee se, että yleensä ottaen korkeammin koulutettujen työllisyys on parempi. Korkeammin koulutetun on mahdollista työllistyä, ainakin väliaikaisesti, myös vaativuudeltaan matalamman tason tehtäviin.

Myös AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisessä tapahtui käänne parempaan päin vuonna 2010. Vastavalmistuneiden työllistymisaste koheni 72,6 prosenttiin, mikä oli kyllä vielä nelisen prosenttiyksikköä alempi kuin huippuvuoden 2007 taso.

Reilun vuoden kuluessa valmistumisesta AMK-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille on ollut suorastaan erinomaista. Huippuvuonna 2008 yli 80 prosenttia edellisenä vuonna valmistuneista oli jo saanut töitä. Tässä ryhmässä erikoinen piirre on se, että työllisten osuus pysyi samalla tasolla vuodesta 2009 vuoteen 2010. Työttömyyden laskiessa 7,4 prosentista 5,7 prosenttiin, samansuuruinen joukko oli siirtynyt ryhmiin jatko-opiskelijat ja muut. On mahdollista, että tässäkin ryhmässä vuotta aiemmin tapahtunut jatko-opiskeluun tai muuhun toimintaan siirtyminen ovat pidempikestoisia ja paluu työelämään tapahtuu vasta myöhemmin.

AMK-tutkinnon suorittaneidenkin osal­ta voi todeta, että työllisyystilanne koheni varsin nopeasti taantuman aiheuttamasta notkahduksesta. Vuonna 2009 valmistuneiden kokema 13,9 prosentin työttömyyspiikki valmistumisvuonna tasoittui heidän osaltaan vuoden 2010 loppuun mennessä 5,7 prosentin työttömyysasteeseen (Kuvio 4). Näyttäisi siltä, että lamavuonna 2009 valmistuneet pääsivät hyvin mukaan normaalille työuralle – hieman viiveellä vain.

Lähteet:

Anna Loukkola, Hyvinvointikatsaus 1/2012

Tilastokeskus. Tutkintorekisteri. http://tilastokeskus.fi/til/vkour/index.html

Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu, http://tilastokeskus.fi/tup/sijoittumispalvelu/index.html

Työvoimatutkimus 2009, http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html)

Työvoimatutkimus 2010, http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_kat_001_fi.html

Työssäkäyntitilasto, http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

_________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2012