Toisilla työtä on liikaa, toisilla liian vähän

  1. Piilotyöttömätkin ovat vailla työtä
  2. Työnhakuun turhautuminen on yleistä
  3. Nuoret työlliset haluaisivat lisää työtä
  4. Monelle riittäisi vähempikin työ
  5. Olisiko työn jakaminen mahdollista?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Monelle riittäisi vähempikin työ

Samaan aikaan kun nuorimmat työlliset haluaisivat lisää työtä, lähes joka viides 35 vuotta täyttänyt työllinen toivoisi nykyistä lyhyempää työaikaa vaikka palkka pienenisi. Lyhyempää työaikaa toivovia työllisiä oli keskimäärin 351 000 vuonna 2009 eli enemmän kuin niitä, jotka halusivat lisätä työtuntejaan.

Työtunneissa mitattuna eniten työtä tekevät 35-54-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvat, joista lähes kaikki ovat kokoaikatyössä ja moni tekee hyvinkin pitkää viikkotyöaikaa. Myös ylityöt ovat tämänikäisillä palkansaajilla yleisimpiä. Toisaalta monilla kolmi-nelikymppisillä on pieniä lapsia, joten yksityiselämäkin asettaa vaatimuksia ajankäytölle. On siis ymmärrettävää, että tästä joukosta löytyy paljon työajan lyhentämisestä haaveilevia.

Yhtä yleisiä toiveet työajan lyhentämisestä ovat 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, jossa puolestaan osa-aikaeläkehaaveet ovat ajankohtaisia. Tätä joukkoa saattavat mietityttää myös oma jaksaminen työssä eläkeikään asti ja ikääntyviin läheisiin liittyvät hoitovelvollisuudet.

Työajan lyhentämistoiveita elättelevät selvästi useammin yrittäjät kuin palkansaajat. Vuonna 2009 yli neljännes yrittäjistä olisi halunnut lyhentää työaikaansa, mutta palkansaajista vain 13 prosenttia. Yrittäjät tekevätkin pitkää työpäivää: lähes puolet heistä työskentelee tavallisesti viikossa yli 40 tuntia ja kolmannes vähintään 50 tuntia. (Kuvio 4.)

Yrittäjät päättävät itse työajoistaan, mutta käytännössä moni asia rajoittaa valinnanvapautta. Pienissä yrityksissä yrittäjä työskentelee yleensä myös tuotantoon liittyvissä tehtävissä, eikä hänellä ehkä ole mahdollisuutta palkata riittävästi apuvoimia. Toisaalta taloudellinen vastuu yrityksen toiminnasta teettää runsaasti myös hallinnollisia töitä, jotka venyttävät monen yrittäjän työpäivää.

On hyvä ottaa huomioon, että työajan pituuden tarkastelu kertoo vain yhden puolen työn rasittavuudesta, sillä siinä ei oteta huomioon työn intensiivisyyttä tai työaikajärjestelyjä. Moni viikkotyöajan pituuteen tyytyväinen voi kokea, että työ on liian kiireistä ja sitä on liian paljon suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Monelle taas työaikajärjestelyt, kuten iltavuorojen määrä, voivat aiheuttaa ongelmia.

Kuvio 4. Palkansaajien ja yrittäjien tyytyväisyys nykyiseen viikkotyöaikaan vuonna 2009.

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.3.2010