Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. På de här sidorna presenterar vi förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Fotografierna är från de finländska museernas samlingar.

Vi kommer att lägga in allt fler jämförelser både på den här webbsidan och på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton, där du hittar dem under hashtagen #förändringunder100år.

Statsskulden per invånare
(i 2016 års penningvärde)

1917 2016
96 € 18 577 €

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 211.
Statskontoret. Statistikbasen. Statsskulden

Elförbrukning

1917 2016*
205 GWh 85 085 GWh

Statistikcentralen. Energianvändningen och energikällorna 1917-2007, tabell 1.
Statistikcentralen. Energi. Anskaffning och totalförbrukning av el.

Andelen som studerat efter den grundläggande utbildningen

1920 2015

5 %

(högre utbildning än kurs i folkskola)

71 %

(examen efter grundskolenivån)

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1925, tabell 18.
Statistikcentralen. Utbildning. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, kön och ålder.

Största städer

1917 2016
Helsingfors
Åbo
Tammerfors
Viborg
Helsingfors
Esbo
Tammerfors
Vanda

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 9.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön och område.

Rum (inkl. kök) per bostad

1917 2015
2,4 3,7

Heikkonen, Eero. Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965 (ung. Boende i Finland 1860-1965), sida 207 (Finlands Bank, 1971).
Statistikcentralen. Statistiken Bostäder och boendeförhållanden.

Medelstorlek på bostadshushåll

1920 2016
5,2 personer 2,03 personer

Juntto, Anneli. Boende. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Bostäder och boendeförhållanden 2016, tabellbilaga 1.

Andelen som började i läroverk/gymnasium av åldersklassen

1920 2015
ca 7 % 52,5 %

Lampinen, Osmo. Grundutbildningsnivå. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Utbildning. Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass.

Studentexamina

1917 2016
1 138 30 531

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1927, tabell 181.
Statistikcentralen. Utbildning. Personer som avlagt studentexamen år 2016.

Genomsnittlig storlek på gårdar

1920 2016
9 ha 45 ha

Luke. Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2016, sida 7.
Luke. Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2016.

Antal gårdar

1920 2016
ca 225 000 50 388

Luke. Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2016, sida 7.
Luke. Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2016.

Medelåldern för personer som ingått första äktenskap

1917 2016
25-29 (M)
20-24 (K)
33,7 (M)
31,4 (K)

Statistiska centralbyrån. Befolkningsförändringar i Finland 1917 och 1918, s. 20.
Statistikcentralen. Ändringar i civilstånd. Medelåldern för kvinnor och män som ingått första äktenskap.

Anmälda fall av mässling

1920 2016
13 180 4

Medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1920.
THL. Registret för smittsamma sjukdomar, statistisk databas.

Antalet motorcyklar

1922 2016
837 265 960

Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Antalet fartyg i handelsflottan

1917 2016
4 671 fartyg
(varav segelfartyg 4003 st. och ångfartyg 668 st.)
1 261 fartyg

Tullstyrelsen. Finlands fartygstrafik med Ryssland och andra främmande makter år 1917.
Trafi. Statistik över handelsflottan 2016, tabell 1.

Medelvårdtid på allmänt sjukhus

1920 2015*
21,9 dygn 3,5 dygn

Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 19.13.

Antalet recept per invånare

1917 2015
0,9 10,2

Medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1917.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 19.2.

Fabriker som tillverkar tändstickor

1917 2017
10 0

Handels- och industristyrelsen. Industristatistik: år 1917, tabell 4.
Statistikcentralen. Företagsregistret.

Skogsindustriprodukternas andel av exporten

1920 2016
94 % 22 %

Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 7.8.
Finska tullen. Statistik. Export efter produktklass (CPA2008).

Exporten till Ryssland, exportandel

1917 2016
96,3 % 5,7 %

Finska tullen. Tidsserier. Import och export åren 1881–2015 enligt länder.

Studerande vid Helsingfors universitet

1917 2016
3 215 32 031

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 183.
Statistikcentralen. Universitetsutbildning. Universitetsstuderande och examina.

Andelen personer som bor på sin födelseort

1920 2016
72,2 % 44,1 %

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 20.
Statistikcentralen. Befolkningsstatistik.

Statistikförd konsumtion av öl per invånare

1917 2016
10,5 liter 75,1 liter

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 235.
Valvira. Alkoholstatistik år 2016.

Folktäthet

1920 2017
9,4 invånare/km² 18,1 invånare/km²

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 10.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folktäthet efter område.

Andelen barn (0–14 år) av befolkningen

1917 2016
34,5 % 16,3 %

Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Befolkning efter ålder och kön.

Genomsnittligt antal barn per kvinna

1917 2016
3,71 1,57

Statistikcentralen. Födda. Summerad fruktsamhet.

Födda barn

1917 2016
81 046 52 814

Statistikcentralen. Födda. Levande födda efter kön.

Boendets andel av den privata konsumtionen

1920 2015
9,2 % 28,2 %

Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Livsmedlens andel av den privata konsumtionen

1920 2015
47,6 % 11,2 %

Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Andel sysselsatta inom service och förvaltning

1920 2016
10,9 % 73,7 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Andel sysselsatta inom industrin

1920 2016
11,5 % 21,8 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk

1920 2016
70,1 % 4,1 %

Statistikcentralen. Befolkningens näringsgren: Befolkning efter näringsgren kommunvis åren 1880–1975, s. 331.
Statistikcentralen. Finland i siffror, sysselsatta efter näringsgren
.

Genomsnittlig mjölkproduktion per mjölkko

1917 2016
1 894 liter 8 406 liter

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1925, tabell 63.
Luke. Lantbruksstatistik. Totalproduktionen av mjölk.

Antalet mjölkkor

1917 2016
1 075 749 275 375

Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 34.
Luke. Lantbruksstatistik. Antalet husdjur.

Import av apelsiner till Finland

1917 2016
26 655 kg 29 145 113 kg

Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter 1917, tabell 2a, beteckning VI.2.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08051020.

 Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikter

1917 2015
1 494 490 108 911

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 225.
Statistikcentralen. Statistik över arbetskonflikter. Arbetskonflikter efter näringsgren 2002–2015.

Vinterplogade landsvägar

1925 2015
40 km 79 300 km

Parkko, Sinikka. Vägtrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Trafikverkets informationstjänst.

Passagerartrafik på järnvägarna

1920 2015
775 488 000 km 4 113 000 000 km

Trafikverket. Finlands järnvägsstatistik 2015, s. 51.

Antalet hästar

1917 2015
270 553 74 200

Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 33.
Hippolis, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund & Luke. Hästhushållning i siffror, tabell 1.

Antalet flygpassagerare

1924 2016
269 20 786 846

Oikarinen, Jukka. Lufttrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen 2000).
Finavia. Antal passagerare 2016.

Årlig medeltemperatur i Helsingfors

1917 2015
4,0 °C 7,8 °C

Meteorologiska institutet. Årsstatistik.

Antal bilar

1922 2015
1754 3 847 945

Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Konsumtion av kaffe per person

1917 2015
1,72 kg 9,9 kg

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 254.
Kaffe- och rosteriföreningen. Kaffekonsumtion.

Antal läkare

1917 2015
645 21 980

Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 196.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 19.3.