Tilastokeskuksen toimintatapa sai kansainvälistä tunnustusta

Tilastokeskuksen toimintapa sai kansainväliseltä arviointiryhmältä hyvät arvosanat. Arviointi oli osa Euroopan tilastojen käytännesääntöjen vertaisarviointia, jossa käydään läpi kaikki Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvat maat eli EU:n jäsenmaiden lisäksi Norja, Islanti ja Sveitsi.

Euroopan tilastojen käytännesäännöt ovat periaatteita, jotka määrittävät laadukkaan tilastotuotannon edellytyksiä. Mukana on sekä tilastoviraston yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin että tilastotuotannon ja tuotteiden laatuun ja tietojen julkistamiseen liittyviä periaatteita. Tilastovirastojen aseman kannalta on tärkeää mm. itsenäisyys tilastojen sisältöä ja menetelmiä koskevissa asioissa ja oikeus kerätä tietoja.

Arvioinnin kohteena oli osa käytännesääntöjen periaatteista. Arviointi kohdistui ammatilliseen riippumattomuuteen, tiedonkeruuvaltuuksiin, voimavarojen riittävyyteen, laatuun sitoutumiseen, tilastosalaisuuden suojaamiseen, puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen sekä tietojen selkeyteen ja saatavuuteen.

Arvioinnin suoritti kolmen hengen ryhmä, jossa oli edustajat Saksan ja Tšekin tilastovirastoista sekä EU:n tilastovirastosta Eurostatista. Arvioinnissa Tilastokeskuksen toimintaan tutustuttiin laajan asiakirja-aineiston, henkilöstön haastattelujen ja ulkoisten sidosryhmien kuulemisen avulla viime elokuussa.

Tilastokeskuksen saama arvio on tähän mennessä julkaistujen arviointien parhaimmistoa. Kaikkiaan arviointi kohdistuu 32 eurooppalaiseen tilastovirastoon mukaan lukien Eurostat. Tähän mennessä on julkaistu 20 tilastoviraston arviot.

Arvioijien mukaan Tilastokeskus täyttää hyvin useimmat käytännesääntöjen kriteerit. Arviointiryhmä työsti yhdessä Tilastokeskuksen kanssa listan parannuskohteista. Tällaisiksi parannuskohteiksi tunnistettiin mm. Euroopan tilastojen käytännesääntöjen käyttöönotto myös muiden virallisen tilaston tiedontuottajien toiminnassa, tutkimusaineistojen käyttäjien palvelun parantaminen, sähköisesti julkaistun aineiston metatietojen täydentäminen ja koko Suomen virallisen tilaston kattavan verkkopalvelun kehittäminen.

Arviointiraportin verkko-osoite:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,61904978&_dad=portal&_schema=PORTAL

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Jussi Melkas, (09) 1734 2696, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi


Päivitetty 2.11.2007