Suomen ja Ruotsin tilastotuotannon vertailu tukee tilastojen kehittämistä

Suomen ja Ruotsin tilastojärjestelmissä on paljon samankaltaisuuksia mutta myös selviä eroja, ilmenee Suomen ja Ruotsin kansallisten tilastoviranomaisten - Suomen Tilastokeskuksen ja Ruotsin Statistiska Centralbyrån (SCB) - yhteisestä vertailuanalyysistä.

Sekä Suomessa että Ruotsissa tilastoalan toimintaa ja tilastotuotantoa leimaavat tilastoeettisten normien ja ohjeiden kunnioittaminen ja korkeat laatuvaatimukset. Kummassakin maassa kiinnitetään erityistä huomiota tietosuojaan, tietoturvaan ja tiedon käyttäjien tasapuoliseen kohteluun. Tilastojen tuotantojärjestelmien uudistamiseen ja tehostamiseen panostetaan systemaattisesti. Tuotettavien tilastojen määrä sekä niiden aihealueet ovat hyvin samantyyppisiä.

Selviä eroja maiden kesken olivat mm.

  • Suomessa rekisteriaineistoja ja muita hallinnollisia, valmiita aineistoja käytetään tilastotuotannossa selvästi Ruotsia enemmän
  • Ruotsissa tilastojen ilmaisjakelu on laajempaa kuin Suomessa. Suomessakin Tilastokeskuksen tarjoama ilmaistarjonta laajenee lähivuosina, mutta ei samassa mitassa kuin Ruotsissa.
  • Suomessa virallisten tilastojen tuotanto on keskitetympää ja siihen osallistuu vähemmän organisaatioita kuin Ruotsissa

Arvioinnin tavoitteena oli mahdollistaa toisilta oppiminen ja levittää hyviä käytäntöjä maiden kesken. Siinä tarkasteltiin sekä tehtävien organisointia ja toteutusta yleisesti että tarkemmin muutamia käytännön tilastoesimerkkejä. Vertailu osoittautui hyödylliseksi, vaikka erilaiset hallinto- ja rahoitusmallit sekä toimintojen organisointitavat joiltain osin vaikeuttivat vertailua.

Yhteistyötä jatketaan sekä yksittäisten tilastojen että eri toimintakokonaisuuksien osalta. Suomen kannalta mielenkiintoisia ovat esimerkiksi Ruotsin kokemukset tilastotiedon tuotteistamisesta ja tilastotiedon jakelusta.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Kari Djerf, Tilastokeskus, p. 09 1734 3425


Päivitetty 8.6.2007