Tuottavuusmittaus kehittyi opetusministeriön hallinnonalalla

Tilastokeskus ja opetusministeriö ovat kehittäneet vuoden 2006 aikana tuottavuusindeksit ministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tuottavuusmittauksen tuloksia esitellään opetusministeriön tuoreessa raportissa. Tilastokeskus hyödyntää tuotettuja tietoja julkisen sektorin tuottavuuden tilastoinnissa. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan käyttää opetusministeriön hallinnonalan tuottavuuskehityksen indikaattoreina sekä osana hallinnonalan tulosseurantaa.

Tilastokeskus käynnisti vuoden 2005 alussa projektin hallinnonaloittaisten tuottavuuslaskelmien kehittämiseksi. Tavoitteeksi on asetettu valtion tuottavuustilastoinnin kattavuuden ja laadun parantaminen sekä sellaisten mittareiden kehittäminen, joita voidaan hyödyntää myös hallinnonalan tuloksellisuuden seurannassa.

Raportissa esitetään opetusministeriön hallinnonalan tulokset. Laaditut tuottavuusmittarit antavat hallinnonalatasolla kokonaiskuvan tuottavuuskehityksestä. Tulosten mukaan tuottavuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia vuodesta 2000 vuoteen 2005.

Lisätietoja: Jani Heikkinen, Tilastokeskus, (09) 1734 3339
Kirsi Kangaspunta, opetusministeriö, (09) 1607 7252

Linkki: Opetusministeriön raportti


Päivitetty 29.1.2007